Zakaz polowania

FAQ

Czy myśliwy ma prawo wejść na teren prywatny?

Niestety tak, w Polsce co najmniej od lat 50-tych XX wieku gospodarka łowiecka państwa jest nadrzędna nad prawem własności osób prywatnych. Cały obszar kraju podzielony jest na tzw. "obwody łowieckie", w skład których wchodzą również tereny prywatne. Lokalne koła Polskiego Związku Łowieckiego dzierżawią te obwody od starosty lub od Lasów Państwowych (czasem obwody nie są dzierżawione i zarządzają nimi bezpośrednio Lasy Państwowe). Tak więc gdy myśliwi wchodzą na czyjś teren prywatny, w rzeczywistości chodzą po terenie obwodu, który wydzierżawili. W obecnym stanie prawnym praktycznie jedyną możliwością zakazania im polowania (ale już nie samego wchodzenia!) jest złożenie odpowiedniego oświadczenia przed starostą.

Ogrodzenie nieruchomości nie ma wpływu na prawo myśliwych do wchodzenia na jej teren. Może co najwyżej utrudnić to wchodzenie (należy jednak pamiętać o wprowadzonym w 2020 roku prawie tzw. lex Ardanowski, zgodnie z którym kto "utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie polowania podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku"). Nie wywołają skutku również żadne tabliczki typu "teren prywany, zakaz polowania" itp.

Czy można wyłączyć działkę z obwodu łowieckiego?

W roku 2014 Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis (art. 27 ustawy Prawo łowieckie) na podstawie którego wyznaczane były obwody łowieckie jest niezgodny z Konstytucją, ponieważ nie zapewnia udziału właścicieli prywatnych nieruchomości w tej procedurze. Od 2016 do 2020 roku istniejące wówczas obwody łowieckie były wyznaczone na podstawie uchylonego przepisu i można było w sądzie administracyjnym uzyskać unieważnienie włączenia nieruchomości do obwodu. Zapadło 150 wyroków w takich sprawach. Jednak Sejm w 2018 roku przywrócił art. 27 w bardzo podobnym brzmieniu. Do roku 2020 sejmiki wojewódzkie wyznaczyły na nowo granice wszystkich obwodów łowieckich. Właściciele nieruchomości mogli jedynie składać niewiążące uwagi do projektu uchwały sejmiku, w całej Polsce złożono ich wtedy ponad 500, ale ani jeden wniosek o nieobejmowanie nieruchomości obwodem łowieckim nie został uwzględniony.
Tak więc nie można wyłączyć działki z obwodu łowieckiego, natomiast można złożyć w starostwie oświadczenie o zakazie polowania. Piszemy na ten temat więcej w oddzielnym artykule.

Ile metrów od zabudowań można polować?

Zgodnie z art. 42aa pkt 13) ustawy Prawo łowieckie zabronione jest strzelanie do zwierząt w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 150 m od zabudowań mieszkalnych. Przepis nie określa szczegółowo w jaki sposób powinna być mierzona ta odległość (od ściany czy rogu budynku itp.), nie mówi też wprost o tym w jakim kierunku można strzelać - natomiast na pewno nie można strzelać w kierunku zabudowań, to wynika z innych przepisów (§ 12 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania).

Żaden przepis nie określa też minimalnej odległości polowania od terenów, na których nie może się ono odbywać (np. nie wchodzących w skład obwodu łowieckiego, jak podwórza, ulice i drogi wewnątrz miejscowości itp. albo działek których właściciele złożyli w starostwie oświadczenie o zakazie polowania). Można polować nawet 1 metr od granicy takiego terenu (oczywiście z zachowaniem odległości 150 metrów od zabudowań mieszkalnych).

Czy myśliwi mogą ustawić ambonę na prywatnym terenie?

Teoretycznie tak, ale tylko za zgodą właściciela terenu. Co zrobić gdy taka ambona już stoi na naszej działce - piszemy w oddzielnym artykule.

Jak sprawdzić, czy w lesie jest polowanie?

Od 2018 roku wszystkie polowania zbiorowe muszą być najpóźniej na 14 dni wcześniej zgłaszane przez myśliwych do urzędu gminy, a gminy mają max. 5 dni, żeby zamieścić informację o miejscu i terminie polowania na swojej stronie internetowej. Szczegółowo opisujemy to w oddzielnym artykule.
W praktyce koła łowieckie najczęściej we wrześniu lub październiku przesyłają do urzędu gminy plan wszystkich polowań na cały sezon. Gminy często zamieszczają tę informację np. w zakładce "aktualności". Idąc na spacer do lasu np. w grudniu mamy niewielką szansę łatwego odnalezienia tej informacji, zakładając że w ogóle wiemy na terenie jakiej gminy będziemy. Sposób realizacji tych przepisów był przedmiotem prowadzonego przez nas monitoringu na podstawie wyników którego opracowaliśmy postulaty zmiany ustawy w tym zakresie.

Polowanie zbiorowe musi być oznaczone tablicami ostrzegawczymi.

Polowania indywidualne nie są w żaden sposób oznaczane ani nie są wcześniej podawane do publicznej wiadomości informacje o miejscu i czasie ich przeprowadzania. W każdej chwili możemy się w lesie natknąć na myśliwego. Tragiczne sytuacje z tym związane opisuje strona wypadkinapolowaniach.pl

Inne pytania

Jeśli natknąłeś się na niezgłoszone albo nieoznakowane polowanie zbiorowe, nie chcesz myśliwych na swojej nieruchomości albo masz inne pytania związane z naszymi działaniami, skontaktuj się z nami.