Zakaz polowania

Prawo łowieckie - artykuł 42ab

art. 42ab

  1. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przekazuje co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego - wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) oraz nadleśniczym Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania, informację w postaci papierowej lub elektronicznej o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania.
    2. Termin rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsce polowania zbiorowego są podawane do publicznej wiadomości przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy.

Zgodnie z tym przepisem, obowiązującym od 2018 roku wszystkie polowania zbiorowe muszą być wcześniej zgłoszone do urzędu gminy, który powinien zamieścić informację o miejscu i terminie polowania na swojej stronie internetowej. W praktyce koła łowieckie najczęściej we wrześniu lub październiku przesyłają do urzędu gminy swój zbiorczy plan wszystkich polowań na cały sezon. Gminy często bez żadnej weryfikacji zamieszczają po prostu przysłaną informację np. w zakładce "aktualności". W rezultacie Idąc na spacer do lasu np. w grudniu mamy niewielką szansę łatwego odnalezienia tej informacji, zakładając że w ogóle wiemy na terenie jakiej gminy będziemy. Przysłany przez myśliwych "kalendarz" często ma formę nieczytelnego pliku PDF, zawierającego wiele niepotrzebnych danych (np. nazwiska i adresy myśliwych), a nie zawierającego kluczowych z punktu widzenia obywatela informacji, czyli dokładnego miejsca gdzie będzie się odbywać polowania. Często jako miejsce podany jest np. "obwód łowiecki nr ...." (którego granice można ostatecznie ustalić korzystając np. z mapy Banku Danych o Lasach) lub co gorsza jakieś oznaczenia znane tylko samym myśliwym z konkretnego koła, np. "sektor A", "rewir VII" itp.

zobacz przykład jak mogą wyglądać informacje na stronach gminy

Zdarzają się też kuriozalne sytuacje, gdy dzierżawca obwodu łowieckiego zgłasza po prostu "na wszelki wypadek" każdy dzień jako datę potencjalnego polowania zbiorowego (przykład).

W 2023 roku przeprowadziliśmy badanie 311 gmin pod kątem przestrzegania (przez urzędy gmin oraz przez koła łowieckie) przepisów art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, dotyczącego publicznego obwieszczania o miejscach i terminach polowań zbiorowych. Analizę wyników oraz wnioski z badania można przeczytać na tej stronie.