Zakaz polowania

Prawo łowieckie - artykuł 27b

Art. 27b

  1. Będący osobą fizyczną właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego może złożyć oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na tej nieruchomości w formie pisemnej.

Każda osoba fizyczna, która z dowolnych przyczyn nie godzi się na polowania na zwierzęta na swojej nieruchomości może złożyć w starostwie oświadczenie. Nie jest to podanie, wniosek ani prośba a starosta nie "rozpatruje" złożonego oświadczenia inaczej niż tylko sprawdzając spełnienie warunków formalnych. Przepis nie określa żadnej specjalnej treści takiego oświadczenia, można skorzystać z proponowanego przez nas wzoru, można też napisać oświadczenie całkowicie swoimi słowami. Z oczywistych powodów należy podać swoje dane oraz jednoznaczne określenie nieruchomości której dotyczy oświadczenie (najlepiej numer księgi wieczystej lub numer działki w ewidencji gruntów). Oświadczenie może złożyć jedynie właściciel nieruchomości (ewentualnie użytkownik wieczysty jeśli z jakiegoś powodu nieruchomość wciąż posiada taki status).

Z powodu literalnego odczytania przepisu ust. 4 większość starostw wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie w celu złożenia takiego oświadczenia. Oznacza to, że nie można oświadczenia nadesłać listownie ani przez ePUAP. Niektóre urzędy akceptują oświadczenia podpisane w obecności notariusza. Najlepiej wcześniej zadzwonić albo napisać do starostwa i dokładnie dowiedzieć się jak będzie wyglądać ta procedura i jakie dokumenty należy przedstawić.
Złożyliśmy petycję do Ministerstwa Środowiska i Klimatu z apelem o uproszczenie tych przepisów.

zobacz też:
analiza prawna opracowana przez Kancelarię Wilk & Wojna

Jedynie osoby fizyczne mogą składać takie oświadczenie. Z niewiadomego powodu ustawodawca nie zezwolił na składanie takich oświadczeń przez osoby prawne, czyli np. stowarzyszenia, fundacje, spółki, szkoły, spółdzielnie itp. Takie podmioty nie mają w obecnym stanie prawnym żadnych możliwości zakazania polowań na swojej nieruchomości.

Jeśli nieruchomość jest współwłasnością kilku osób, wszystkie one muszą złożyć oświadczenie. Najlepiej ustalić w starostwie czy wymagana jest jednoczesna obecność wszystkich współwłaścicieli w urzędzie, czy też zostaną zaakceptowane oddzielne oświadczenia dotyczące jednej nieruchomości.

Złożenie oświadczenia oznacza, że nie będzie możliwe otrzymanie od koła łowieckiego odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny. Złożone oświadczenie można cofnąć w dowolnym momencie, ale nie wcześniej niż 31 marca.